Ideeën vergroten biodiversiteit

      Reacties uitgeschakeld voor Ideeën vergroten biodiversiteit

De gemeente Houten is bezig met het vergroten van de biodiversiteit. Enkele weken terug is er een avond over dit onderwerp georganiseerd. Diverse leden van de Milieu Werkgroep Houten waren hierbij aanwezig. Na afloop heeft een aantal personen nagedacht over concrete maatregelen op dit gebied. Deze informatie is vandaag gedeeld aan de gemeente Houten.

 • Gemeentegrond die wordt verpacht alleen uitgeven onder voorwaarden die gunstig zijn  voor de biodiversiteit (bijvoorbeeld met kruidenrijke randen voor weide- en akkervogels), ook al levert dat minder pacht op.
 • Op strategische plekken in het buitengebied grond aankopen voor de aanleg van kruidenrijke akkerranden, plas-dras plekken, houtwallen en wintervoedselveldjes. Er is nu te weinig natuurlijk groen ten opzichte van alle hectares (intensief gebruikte) landbouwgrond. Eventueel met financiële bijdragen van bedrijven en bewoners.
 • Meer natuurvriendelijke oevers aanleggen.
 • Nestkasten plaatsen voor bedreigde soorten (bijvoorbeeld in het bosje bij de Goyerbrug).
 • Meer begroeiing (planten en struiken, en dan inheemse zodat insectensoorten er altijd een toevluchtsoord hebben), minder maaien en bloemenstroken (met nuttige kruidensoorten) op de Vijfwal. Bijvoorbeeld op de taluds.
 • Meer bloemen/kruidenstroken op de Rondwegwal en andere bermen.
 • Alleen beplanting met een hoge biodiversiteitswaarde (geen platanen). Alleen uitheemse soorten als dat de biodiversiteit ten goed komt (door bijvoorbeeld verlenging van het bloeiseizoen).
 • Putten en kolken veilig maken voor amfibieën.
 • Biologische- en kringlooplandbouw stimuleren.
 • Natuurinclusief bouwen (bijvoorbeeld met nestruimte voor mussen, holtes voor vleermuizen e.d.).
 • Een positieve benadering om bewoners mee te krijgen, laat de waarde van groen zien en geef het goede voorbeeld in de openbare ruimte. Als gemeente bewoners enthousiasmeren en het verhaal vertellen.
 • De gemeente kan omwonenden voor projecten dichtbij hun huis een kleine financiële bijdrage vragen om daarmee de betrokkenheid te vergroten. Zie Tilburg dat werkt met een gebiedsgerichte ontheffing die de procedures versoepeld rond natuurwetgeving bij bouwactiviteiten.
 • In nieuwe woonwijken natuurspeelplaatsen aanleggen.
 • Starten met projecten die snel tot aansprekende resultaten kunnen leiden.