Reactie MWH aan de Houtense politiek

      Reacties uitgeschakeld voor Reactie MWH aan de Houtense politiek

Milieu Werkgroep Houten stuurt niet achteraf de (deels) uitgesproken tekst in de RTG van 7 december, maar speelt in op de ontwikkelingen door het coalitie voorstel. MWH is blij dat de coalitie met dit voorstel een opening biedt en complimenteert mevrouw Dubbink met de wijze waarop zij dit voorstel heeft verdedigd in de RTG op 7 december j.l.

MWH is ook verheugd met de uitspraak van wethouder Geerdes in de vorige RTG dat hij als Schalkwijker hart heeft voor flora en fauna op het Eiland van Schalkwijk. Want tot nu toe is daar niks van te merken geweest, met als dieptepunt het illegaal op het fort gehouden Forte Festival. Daardoor is ons vertrouwen in de wethouder geschonden.

Op 7 december zei de heer Geerdes dat hij het vertrouwen terug wil winnen met “veel praten.”
Dat helpt niet, het is nu tijd voor daden. Dus bijv. niet eenzijdig opschrijven: “het convenant met de Zoogdiervereniging wordt binnenkort getekend.” Het is immers geruime tijd geleden dat het PvA ter perse is gegaan, maar er is nog altijd geen getekend convenant.

Laten we een streep zetten onder het verleden en geen tijd meer verspillen, en nu samen stappen voorwaarts zetten. Dus kom maar op wethouder en toon aan dat het u ernst is!

Kern van het probleem met het PvA is, dat het volstrekt niet van deze tijd is, het aantal bezoekers kan en mag niet leidend zijn boven:
– cultuurhistorische randvoorwaarden; de leidraad was niet eens af voor de eerste RTG en wat er nu ligt voldoet nog lang niet, wat het streven naar de Unesco status ondermijnt
– dat functies en gebruik van het fort vallen binnen wettelijke kaders
– randvoorwaarden voor de leefbaarheid (incl. oplossing van het mobiliteitsvraagstuk) op het Eiland van Schalkwijk en de natuurwaarden op en rond het Fort.
– ontwikkeling van het fort in samenhang met het hele Eiland van Schalkwijk en het stroomgebied van Lek ter hoogte van het EvS, omdat dat de enige manier is om het succesvol* te ontwikkelen.

Verder is van groot belang dat:
– er een procesmanager komt die het participatieproces in goede banen kan leiden en recht doet aan de creativiteit van de participanten.
– dat het gevaar van broodroof in kaart wordt gebracht (mate waarin de exploitatie ten koste gaat van andere Hollandse Waterlinie forten en plaatselijke ondernemers, respectievelijk bijv. wegkapen van bezoekers van evenementen op fort Vechten, of van de Houtense sauna door een wellness spa op het fort)
– er geen trendbreuk is met tot nu toe gevoerd beleid in de structuurvisie, mobiliteitsvisie en Linielanding, om geen afbreuk te doen aan eerdere investeringen op het EvS.

En wat beslist beter moet is de economische onderbouwing, want die is flinterdun:
• De voorziene functies zijn onderling strijdig, en scheiding van het terrein zoals voorgesteld in de laatste memo is absurd, waarom zou je naar luxe wellness spa gaan of kantoor houden op het fort als het mooiste stuk van het fort aan andere doelgroepen voorbehouden is?
• Slechts een klein percentage van de bezoekers zal daadwerkelijk € 55,- uitgeven. In een wellness hotel en duur restaurant lukt dat, maar en wie gaat er nou met zakenrelaties lunchen als er luidruchtige kinderen rondrennen over het fort. Dat type klanten zal afhaken.
Een gezin met 2 kinderen dat op een dagje Honswijk € 220,- besteedt? Volstrekt onrealistisch. Met dit soort dagrecreatie moet toch het overgrote deel van de inkomsten worden gerealiseerd. En culturele evenementen die Honswijk op de kaart moeten zetten zijn al helemaal geen melkkoe, iedereen weet toch dat daar geld bij moet!
• Dagrecreatie is in Nederland aan de aanbodzijde een vechtersmarkt en de markt van kleine en middelgrote evenementen is sterk competitief, dus er zal op het fort echt unieke functies en evenementen moeten komen om op de wat langere termijn überhaupt bezoekers naar Honswijk te krijgen.
• Ook de jachthaven is het bewijs dat er nog helemaal niet goed nagedacht is over de exploitatie van het fort. Door alle stuwen in de Lek zijn de jachthavens van Culemborg en Vianen zieltogend. En volgens Rabobank trends&cijfers zijn jachthavens over 15 jaar een krimpmarkt omdat botenbezitters vergrijzen.

Het is onbegrijpelijk dat het PvA dat volgens de kwartiermaker sterk door cijfers is ingegeven, juist op dit punt zo onder de maat is. Welk publiek fonds of private ondernemer gaat hier nu geld in steken?

En waarom is/wordt zo’n onvoldragen plan in stemming gebracht in de gemeenteraad en staat het op de agenda van RTG’s?

Maak voor dit prachtige fort Honswijk het prachtige plan dat het verdient. Als bovenstaande voorwaarden leidend zijn, dan kan het plan slagen: een fantastisch toekomstbestendig fort Honswijk!

Milieu Werkgroep Houten
11 december 2017

*Het is verontrustend dat het recreatieschap gelijktijdig met vergeljkbare plannen komt voor ’t Waal op circa 1 km afstand van Fort Honswijk die bij realisatie de verdiencapaciteit van het huidige PvA reduceren:
• Seizoenshoreca in een paviljoen met terras (Honswijkerplas)
• Ambulante horeca (uiterwaarden en Honswijkerplas)
• Ingetogen recreatievoorziening, gericht op luxe en ontspanning (zoals bijvoorbeeld een
wellnessvoorziening) mogelijk drijvend zo dat kan worden aangesloten op de historie van het gebied
• Camperplaatsen en een passantenhaven (kleinschalig, in de uiterwaarden)
• Ruimte voor levendige (familie)leisure en sport en spel (uiterwaarden)
• In de omgeving passende evenementen in de uiterwaarden
• Ruimte voor kunst & cultuur met ondergeschikte horeca in de boomgaard
• Optioneel ruimte voor (familie)leisure, sport en spel en natuur- of groepskamperen in het Waalse Bos

Daar komt nog bij een horecavoorziening bij het Watermuseum in Fort aan de Snel en er al horeca is op Fort aan de Korte Uitweg, op een steenworp afstand van fort Honswijk.