Samenvatting Zienswijze Omgevingsvisie Kromme Rijngebied

      Reacties uitgeschakeld voor Samenvatting Zienswijze Omgevingsvisie Kromme Rijngebied

van Milieu Werkgroep Houten, ingediend augustus 2016.

De gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede ontwikkelen samen een omgevingsvisie Kromme Rijngebied. De vorige omgevingsvisie was een visie ‘oude stijl’, deze visie gaat uit van zogenaamde uitnodigingsplanologie: initiatieven liggen bij de samenleving en plannen worden ook uitgevoerd door burgers, terwijl voor de gemeenten een faciliterende rol is weggelegd.

Er staat veel goeds in de ontwerp-omgevingsvisie. Goede punten die MWH onderschrijft zijn onder meer: toepassen van maatwerk toepassen, ‘off grid’ energie doelstelling (hoewel het ontbreekt aan gedegen onderbouwing hoe lokale opwekking van alle energie  bereikt kan worden), en de uitwerking van een visie op de Rijndijk als recreatieboulevard.

Desalniettemin mist MWH het essentiële onderdelen, terwijl de nieuwe vorm van uitnodigingsplanologie ons inziens juist meer dan voorheen moet voorzien in stevige handvatten, heldere leidraden, goed omschreven doelen en een samenhangende visie op het gebied om richting te geven aan nieuwe plannen vanuit de samenleving. Met andere woorden, MWH dringt aan op een omgevingsvisie die de nodige ijkpunten verschaft om nieuwe ontwikkelingen aan te toetsen.

Samenvattend pleit MWH in het belang van het behoud van de waarden van het Kromme Rijngebied daarom voor:

  • een samenhangende visie op het Kromme Rijngebied gebaseerd op een gedegen analyse en aansluitend bij het gevoerde beleid tot nu toe;
  • erkenning van het feit dat het Kromme Rijngebied de status heeft van nationaal landschap, uitgewerkt in volledige en puntige beschrijving van al haar natuur-, landschappelijke-, en cultuurhistorische waarden;
  • concrete doelen, alsook manieren waarop deze kunnen worden gerealiseerd (MWH stelt in haar zienswijze voor om de gebiedskwaliteiten van het oeverwallengebied en de Nieuwe Hollandse waterlinie te versterken, en daarbij de Kwaliteitsgids Utrechtse landschappen te gebruiken. De volledige zienswijze is hieronder aan de pagina te vinden.
  • opsomming van alle belangrijke spanningsvelden tussen de verschillende functies en uitwerking per spanningsveld in concrete keuzes die recht doen aan de status van nationaal landschap;
  • opsomming en weergave op de kaart(en) van alle vigerende wet- en regelgeving per deelgebied en/of het hele plangebied. Doel moet zijn om zo snel mogelijk inzicht te bieden in de samenhang tussen de visie en al vastgesteld beleid;
  • beperking van het aantal toegestane experimenten tot één of enkele vanwege het feit dat experimenten kunnen mislukken, maar de impact op het gebied mogelijk niet of slechts gedeeltelijk omkeerbaar is.

 

# Bestand Downloads
1 2016 Zienswijze omgevingsvisie Kromme Rijn 113