Bezwaar vuurwerk in natuurgebied afgewezen

      Reacties uitgeschakeld voor Bezwaar vuurwerk in natuurgebied afgewezen

Overheidsinstanties schuiven elkaar de bal toe

De provincie Utrecht heeft het bezwaar van de Milieu Werkgroep Houten tegen het afsteken van het vuurwerk op 5 mei door de Stichting Culemborg en Oranje in het natuurgebied Steenwaard afgewezen.

De Milieu Werkgroep Houten heeft op 23 juni 2015 haar bezwaar mondeling toegelicht voor een adviescommissie van de provincie. We hebben hier goed ons verhaal kunnen doen waarom we vinden dat je niet in het broedseizoen midden in een natuurgebied vuurwerk afschiet. We hebben de Provincie er ook op geattendeerd dat het vuurwerkbedrijf KATAN na een maand nog hun kartonnen dozen had laten slingeren in het natuurgebied.

Ook kregen we te horen dat voor het afsteken van het vuurwerk er geen evenementenvergunning was aangevraagd. De gemeente Houten meende dat de gemeente Culemborg dat moest doen en Culemborg meende dat de gemeente Houten dat moest doen.

Procedures goed doorlopen
De commissie heeft daarna geconstateerd dat de procedures bij de provincie goed zijn doorlopen. Naar aanleiding van ons bezwaar heeft de provincie Utrecht de handhavingsorganisatie (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ge├»nformeerd. Daarmee vindt de commissie, die de gedeputeerde adviseert, dat er zorgvuldig is gewerkt door de provincie. “De provincie heeft terecht niet meegewogen dat er vuurwerk in of nabij een EHS-gebied werd afgestoken, omdat dit niet binnen hun toetsingskaders valt”, zegt de commissie. Met andere woorden, al onze bezwaren vielen buiten de kaders waar de Provincie bij het afgeven van een vuurwerk-vergunning naar moet kijken.

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)
In feite wijst de provincie Utrecht ons door naar de NVWA en de RVO. Maar de RVO heeft niets van zich laten horen en via de provincie kregen we te horen dat de RVO er geen prioriteit aan gaf zich hier mee bezig te houden. De NVWA zei tegen ons dat we toch echt bij de provincie moesten zijn.

Kortom het is een groot afschuifspel tussen verschillende lokale, regionale en landelijke overheidsinstanties, waarbij iedereen zijn straatje schoonveegt. Resultaat: er is geen evenementenvergunning aangevraagd en er zoals het er nu naar uitziet is er door de vuurwerkleverancier KATAN ook geen ontheffing voor de Flora en Faunawet aangevraagd. En toch is er vuurwerk in een natuurgebied afgestoken, terwijl er in Culemborg zat geschikte plekken zijn.

We zijn nog niet klaar met dit onderwerp, want we verwachten dat Culemborg in 2018 haar 700-jarig bestaan viert, met wederom vuurwerk in ons natuurgebied. We spreken de gemeentelijke politiek aan twee kanten van de Lek en de provincie Utrecht er nog/weer op aan!