Over MWH

De Milieu Werkgroep Houten is een natuurvereniging in Houten. We hebben het doel natuur, milieu en landschap te beschermen en een bijdrage te leveren aan de bewustwording van en meningsvorming over milieuvraagstukken.

Om deze doelstellingen te realiseren is de vereniging actief op verschillende terreinen, zoals:

 • De beleidsmatige kant:
  Het volgen en zo nodig beïnvloeden van gemeentelijk of provinciaal beleid waar het natuur, milieu en landschap betreft. MWH is bij inspraak/overleg betrokken en geeft zo nodig haar visie in een inspraakreactie weer.
 • De praktische kant:
  De Milieu Werkgroep Houten (MWH) faciliteert diverse werkgroepen. Deze werkgroepen werken zelfstandig. De coördinatoren van deze werkgroepen zijn lid van de MWH. De deelnemers van de werkgroepen zijn dat op vrijwillige basis. 
  Het gaat om onderhoud van kleine landschapselementen (wilgenknotten), broedvogelinventarisatie, weidevogelbescherming, ringslangenmonitoring, paddenbescherming, enz, enz. Deze groepen werken onderling goed samen.  
 • De educatieve kant:
  Het organiseren van excursies, cursussen en lezingen; publicaties in “De Nieuwsvlinder“.  Dit doen we met medewerking van onze eigen groepen of met medewerking van een externe deskundige. De activiteiten worden aangekondigd via de activiteitenmailing en worden vermeld in de agenda.

De Milieu Werkgroep Houten heeft een huishoudelijk reglement en een privacybeleid. Deze kunt u hieronder downloaden.