Over MWH

De Milieu Werkgroep Houten is een natuurvereniging voor Houten en omgeving. Wij houden ons bezig met uitvoerend natuurbehoud, maken jou in de praktijk enthousiast voor onze lokale natuur en laten onze stem horen richting beleidsmakers.

We bestaan uit tien zelfstandige gespecialiseerde werkgroepen en werken samen met provincie, gemeente, Staatsbosbeheer en andere organisaties. Om deze doelstellingen te realiseren is de vereniging actief op verschillende terreinen, zoals:

 • De beleidsmatige kant:
  Het volgen en zo nodig be├»nvloeden van gemeentelijk of provinciaal beleid waar het natuur, milieu en landschap betreft. MWH is bij inspraak/overleg betrokken en geeft zo nodig haar visie in een inspraakreactie weer.
 • De praktische kant:
  De Milieu Werkgroep Houten (MWH) faciliteert diverse werkgroepen. Deze werkgroepen werken zelfstandig. De co├Ârdinatoren van deze werkgroepen zijn lid van de MWH. De deelnemers van de werkgroepen zijn dat op vrijwillige basis. 
  Het gaat om onderhoud van kleine landschapselementen (wilgenknotten), broedvogelinventarisatie, weidevogelbescherming, ringslangenmonitoring, paddenbescherming, enz, enz. Deze groepen werken onderling goed samen.  
 • De educatieve kant:
  Het organiseren van excursies, cursussen en lezingen; publicaties in “De Nieuwsvlinder“.  Dit doen we met medewerking van onze eigen groepen of met medewerking van een externe deskundige. De activiteiten worden aangekondigd via de activiteitenmailing en worden vermeld in de agenda.

De Milieu Werkgroep Houten heeft een huishoudelijk reglement en een privacybeleid. Deze kunt u hieronder downloaden.

# Bestand Downloads
1 Privacybeleid v2 174
2 Huishoudelijk reglement versie 11 176