Weidevogelbescherming

De weidevogelbescherming houdt zich bezig met het beschermen van de nesten van weidevogels tegen onnatuurlijke verliesoorzaken. Daarbij gaat het vooral om verstoring of beschadiging van nesten door agrarische activiteiten.

De weidevogelbescherming richt zich op het zoeken, markeren en waar nodig beschermen van de legsels van weidevogels, zoals kievit, grutto, tureluur en scholekster.


Waarom?

Veel weidevogels hebben het erg moeilijk. Verschillende vogels staan op de ”Rode Lijst” van bedreigde soorten. Tijdens de trek van en naar overwinteringsgebieden sneuvelen veel weidevogels. Maar ook in Nederland zijn er in het broedseizoen veel bedreigingen.

Eieren worden door vossen of kraaien uit het nest geroofd, kuikens vormen voor andere dieren een lekker hapje. Zo is de natuur, daar is weinig tegen te doen. Maar verlies van legsels door menselijke activiteiten is wél te voorkomen.

Waar?
Op een aantal agrarische bedrijven in Houten, Schalkwijk en Tull en ’t Waal zijn we actief. Op akkerland gaan we met een groep vrijwilligers de percelen af om nesten te zoeken. Daarbij hebben we altijd een goede samenwerking met de boeren.

Met meerdere zoekers zie je natuurlijk meer en ga je sneller, zodat je korter op het land bent. Dit is vooral van belang als er vogels broeden, ze kunnen dan weer eerder naar hun nesten terugkeren. Voor en achter het nest wordt een stok geplaatst als markering, zodat de boer bij bewerkingen op het land de nesten kan ontzien.

Op grasland bestuderen we het gedrag van de vogels om er achter te komen waar het nest zich ongeveer bevindt. Zodra we dat weten gaan we kort het land op om het nest te markeren. De nesten lopen bij beweiding van vee ook een groot risico om vertrapt te worden. Om dit te voorkomen wordt een nestbeschermer (soort kooi) geplaatst. De broedende vogels kunnen het nest bereiken, de grazende koeien niet.

Weidevogelbescherming ook op Facebook: https://www.facebook.com/weidevogelshouten

Wie?
Steeds meer boeren zetten zich in om onnodige nestverliezen zo veel mogelijk te beperken. Daarbij worden ze geholpen door weidevogelvrijwilligers. Per bedrijf wordt een groep van vrijwilligers geformeerd, die samen met de boer het beschermingswerk uitvoert. Als beginnend vrijwilliger wordt je begeleid door ervaren collega’s.

Wanneer?
Weidevogelbescherming is alleen in het broedseizoen aan de orde: dus ongeveer vanaf half maart tot half juni. In overleg met je bedrijfscoördinator maak je afspraken om het veld in te gaan. Dat doen we gemiddeld één keer per week en alleen bij mooi weer. Bij regen of kou willen we de broedende vogels niet verstoren.

Interesse?
Er is altijd behoefte aan uitbreiding van het aantal vrijwilligers! Ook mensen zonder ervaring kunnen direct worden ingezet. Geïnteresseerd om mee te werken? Neem dan contact op met Richard Zwartenkot via telefoon: (030) 677 48 53 of via mail.

> Download Veilig de wei in (pdf)

Rapportages