Wintervogels Blokhoven

In de Schalkwijkse polder Blokhoven worden elk jaar wintervogels geteld door de werkgroep Wintervogeltellingen van de Milieu Werkgroep Houten. De werkgroep bestaat uit een aantal enthousiaste Houtense vogelaars.


De tellingen worden uitgevoerd onder de vlag van het SOVON watervogelproject, waarbij gegevens op een gestandaardiseerde en professionele manier worden verzameld en bewaard. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar voor beleidsmakers.

Geteld worden ganzen, zwanen, eenden, futen, duikers, ral-achtigen, steltlopers en meeuwen. Roofvogels als Slechtvalk en Blauwe kiek, maar ook kleinere vogels die karakteristiek zijn voor waterrijke open gebieden worden eveneens geteld. 

Elk winterseizoen worden de telling maandelijks uitgevoerd.  De resultaten worden teruggekoppeld in de Nieuwsvlinder en het jaarverslag van de MWH.

Telgebied werkgroep wintervogels Blokhoven

Rapportages